سومین جلسه کمیته فنی حوزه آبخیز حبله رود جهت تعیین و تبیین شاخصهای مورد هدف در سند طرح براساس مطالعه آمایش در تاریخ سه شنبه 8 اسفند ماه  با حضور کارشناسان ستادی و اعضاء کمیته ی فنی استان های تهران، سمنان از  ادارات منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، محیط زیست، صنعت و معدن و تجارت، امور آب، بنیاد مسکن، میراث فرهنگی و گردشگری و استانداری های این دو  استان برگزار گردید. در این جلسه ضمن ارائه گزارش تحلیلی از مطالعه آمایش سرزمین حوزه، شاخص¬های سند  در قالب سه سرفصل اصلی آب، خاک و اقتصادی-اجتماعی استخراج و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.