گزارش فيزيوگرافي و توپوگرافی

گزارش هوا و اقليم شناسي

گزارش زمين شناسي و ژئومورفولوژي

گزارش خاکشناسی و قابلیت اراضي

گزارش هيدرولوژي و آبهای سطحی

گزارش پوشش گیاهی

گزارش اقتصادی ، اجتماعی ، کشاورزی و دامپروری

گزارش فرسایش و رسوب

گزارش تلفیق و سنتز و پیشنهادات اجرای

نقشه های حوزه