با توجه به سابقه طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله‌رود و پیشرفت‌ها و خروجی‌های با ارزش آن و همچنین داده های قابل دسترس و براساس تفاهم مشترک فیمابین قائم مقام مدیر ملی و مدیر اجرایی ملی طرح حبله‌رود و دست اندرکاران طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز و در راستای دستیابی به دستاوردهای مفید برای کشور، حوزه آبخیز حبله رود به عنوان حوزه پایلوت برای طرح کلان ملی انتخاب شد