جلد اول: فیزیوگرافی 

جلد دوم: هوا و اقلیم 

جلدسوم: ارزیابی و قابلیت اراضی- زمین شناسی و ژئومورفولوژی - فرسایش و رسوب

جلدچهارم: هيدرولوژي و منابع آب سطحی و آب زیرزمینی (بخش1:آبهای سطحی )

جلد چهارم: هيدرولوژي و منابع آب سطحی و آب زیر زمینی  (بخش2:آبهاي زيرزميني وكيفيت منابع آب)

جلدپنجم: پوشش جنگلی و مرتعی

جلدششم: مطالعات کشاورزی و تولیدات زراعی و دام و دامداری (بخش1: آب و آبیاری)

جلدششم: مطالعات کشاورزی و تولیدات زراعی و دام و دامداری (بخش2: زراعت)

جلدششم: مطالعات کشاورزی و تولیدات زراعی و دام و دامداری (بخش3: دامداری)

جلد هفتم: مطالعات اقتصادي ـ اجتماعي 

جلد هشتم: سنتز و مطالعات