اولین جلسه کمیته محلی حوزه آبخیز حبله رود در روز سوم اردیبهشت 1392 با حضور مدیر اجرایی ملی، مدیران و کارشناسان طرح، نمایندگان کمیته محلی حوزه آبخیز و جمعی از ریش سفیدان و روستائیان آرو  در مسجد روستا برگزار گردید.
آقای جزی مدیر اجرایی ملی ضمن  تاکید بر اینکه حبله رود یک حوزه یکپارچه است و تمامی مشکلات آن به کل ساکنان طرح مربوط می شود، لذا مسایل و مشکلات حوزه حبله رود باید به شکلی کلی توسط خود مردم حوزه حل بشود و از فرد گرایی پرهیز شود، کوچکترین مشکل در گوشه ای از حوزه حبله رود بر کل حوزه اثر خواهد داشت. در ادامه نمایندگان مردم محلی به بیان مشکلات پرداختند و مقرر گردید نمایندگان دو استان جلسات هماهنگی محلی را برنامه ریزی و نتایج آن را درکمیته مدیریت جامع حوزه آبخیز حبله رود ارائه دهند.


سپس اعضای حاضر در جلسه به بازدید از پروژه های اجرایی طرح حبله رود پرداختند.  تا قبل از اجرای طرح منابع آب موجود در روستا به علت نبودن یک مدیریت یکپارچه به شکل کامل مورد استفاده قرار نمی گرفت. با اجرای پروژه های مدیریت منابع آب جهت تامین آب کشاورزی مورد نیاز توانسته اند نیاز آبی اراضی خود را حتی در شرایط خشکسالی سال های اخیر تامین نمایند.