هوشنگ جزی- مدیر اجرائی ملی پروژه های بین المللی حبله رود و منارید
هدی کریمی پور- کارشناس فنی ملی طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود
آزیتا رجبی- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سمنان- دکتری برنامه ریزی شهری


مدیریت یک حوزه آبخیز، فرآیندی پیچیده و متشکل از اجزای مختلف می باشد که بدون در نظر گرفتن یکایک آنها، نمی-توان به پایداری حوزه امیدوار بود. اجزاء تشکیل دهنده یک حوزه به مثابه عناصر یک سیستم زنده و پویا، هر کدام نقشی بی بدیل در کارکرد حوزه آبخیز بازی می کنند حوزه آبخیز حبله رود با حدود 1.2 میلیون هکتار مساحت، بین دو استان مرکزی ایران، تهران و سمنان، قرار گرفته است. این حوزه که به خوبی معرف شرایط متنوع و پیچیده و تا اندازه ای دشوار و شکننده اقلیم ایران می باشد به عنوان پایلوت طرح "مدیریت پایدار منابع آ ب و خاک حبله رود" انتخاب شده است. این طرح که هم اکنون در فاز دوم اجرائی خود می باشد، تهیه و پیاده سازی برنامه آمایش سرزمین و برنامه مدیریت یکپارچه حوزه را در دستور کار خود قرارداده است که این برنامه در سال 1391 تهیه و در سال  1392 به تصویب کمیته های فنی حوزه آبخیز رسید. ضمنا با توجه به رویکرد مشارکت مدارانه این طرح بر در نظر گرفتن نقطه نظرات کلیه دست اندرکاران مدیریت و بهر برداری حوزه، این برنامه با مشارکت دست اندرکاران مذکور تهیه و اجرا شد و هم اکنون در مرحله پیاده¬سازی در نقاط مختلف حوزه می باشد.