کارگاه توجيهي توانمندسازي آبخيزنشينان و انسجام سازماني

 

کارگاه توجیهی توانمندسازی آبخیزنشینان و انسجام سازمانی در تاریخ 21/3/94 در مرکز آموزش جوانشیر در کرج برگزار می شود. این کارگاه با سخنان پرویز گرشاسبی، معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان افتتاح می شود. در ادامه هادربادی، مدیر ترویج منابع طبیعی، آبخیزداری و آموزش در خصوص نقش مشارکت‌های مردمی سخنانی ارائه خواهند کرد.  مطالب ارائه شده در این سمینار در زیر جهت بهره مندی علاقمندان آمده است.

 

مقدمه ای بر پروژه های توسعه ای و معرفی نقشه راه پروژه های منارید و حبله رود

هوشنگ جزی- مدير اجرايي پروژه مناريد و حبله رود


مدیریت جامع حوزه آبخیز و آمایش سرزمین

هدي کریمی پور- کارشناس فنی طرح حبله رود 


ساختارسازی نهادی در مدیریت جامع حوزه آبخیز

مهدي فرحپور- کارشناس مدیریت جامع حوزه آبخیز پروژه منارید 


ظرفيت سازي محلي در مديريت جامع حوزه آبخيز

مهديه پورشاد- کارشناس ظرفیت سازی پروژه منارید 


تخريب سرزمين و پرداخت براي بهره مندي از مواهب زيست محيطي

- آشنايي با ارزشگذاري اقتصادي مواهب طبيعي

- آشنايي با مفهوم پرداخت براي بهره مندي از مواهب طبيعي

- دستورالعمل طراحي و اجرايي کردن الگوهای پرداخت برای بهره مندی از مواهب طبیعي

سارا ترابی کارشناس اقتصاد محیط زیست پروژه منارید 


روش هاي تدوين برنامه کاري سالانه

شهریار رحمانی- کارشناس پایش و ارزیابی پروژه منارید 


ارائه برنامه کاري سال اول

هوشنگ جزی- مدير اجرايي پروژه مناريد و حبله رود