براساس تصمیمات متخذه در جلسه کمیته راهبردی پروژه های بین المللی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیرداری کشور مورخ 18 تیرماه 1391 مبنی بر انتخاب یک مدیر اجرایی برای پروژه های منارید و حبله رود طی حکمی از سوی آقای مهندس اورنگی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان، آقای مهندس هوشنگ جزی به عنوان مدیر اجرایی این دو پروژه انتخاب شدند.