در روز شنبه مورخ 19/11/87 ( 7 فوریه 2009) آقای پروفسور رابرت چمبرز استاد دانشگاه ساسکس لندن و تئوریسین روش مشارکتیPRA (ارزیابی مشارکتی روستایی) که به دعوت دانشگاه شهید بهشتی به ایران سفر کرده بودند تا چندین کارگاه در خصوص بحث مشارکت و توسعه برای سازمانهای داخلی و خارجی برگزار کنند به همراه آقای مهندس محمدی مدیر اجرایی طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک (حبله رود) و سرکار خانم دکتر کیانپور مدیر طرحهای عمرانی UNDPاز روستای آرو بازدید به عمل آوردند در این بازدید کار گروه های اجرایی محلی در مسجد روستا حضور یافته نظرات و عقاید خود را در خصوص فاز اول پروژه ملی حبله رود ارائه نمودند این مباحث بدون دخالت پرفسور چمبرز و یا طرح هرگونه سوالی توسط ایشان به صورت خود جوش و طوفان افکار توسط آقای مهندس جزی تسهیلگری شد. اهم موارد مطرح شده توسط مردم به شرح ذیل ارائه شده است.
نقاط قوت:
 • پروژه های اجرا شده، توسط مردم انتخاب، طراحی و اجرا شده است.
 • پروژه با هدف توانمند سازی و حضور مردم در برنامه ریزی موفق عمل نمود.
 • پروژه های اجرا شده موجب افزایش کمیت آب، بهبود تولید و افزایش درآمد شد.
 • گروه های ذینفع در پروژه هایی که توسط خودشان ارائه شده بود مشارکت فکری و مالی نمودند.

نقاط ضعف:

 • برنامه فقط در مسیر اجرای پروژه های مرتبط با آب، خاک و کشاورزی حرکت نمود.
 • جوانان، زنان و کسانی که مالک زمین، آب و خاک نبودند از پروژه بی بهره ماندند.
 • صندوق توسعه روستا شکل نگرفت در حالیکه کمک های مالی دولت به کشاورزان متعلق به تمام مردم روستا بود.
 • تسهیلگران و همیاران روستا در ابتدای پروژه، اهداف پروژه را به درستی بیان نکردند.
در پایان با پیشنهاد پرفسور چمبرز مردم به چهار گروه تقسیم شده و درس های آموخته، بایدها و نبایدها را تنظیم و به ایشان و دفتر پروژه حبله رود ارائه نمودند. پرفسور چمبرز نظرات خود را به شرح ذیل ارائه نمودند:
 • به طور کلی، مردم فکر می کردند که پروژه در رسیدن به اهداف خود موفق بوده است، خصوصاً به دلیل اجرای تعداد قابل توجهی از طرحهای فیزیکی. اما به عقیده من ارزش واقعی پروژه و خروجی كليدي آن، عبارتست از یافتن دستاوردهای طرحهای پایلوت در مدیریت یکپارچه و مشارکتی و تعمیم آن به سیاستهای دولتی که به آن نائل نشده است.
 • از آنجایی که کارشناسان پروژه از مردم خواستند تا همه مشکلات خود را فهرست کنند، این انتظار در مردم به وجود آمده بود که تمام طرحها اجرا خواهند شد در حالیکه فقط طرحهای مربوط به حفاظت آب و خاک از دولت اعتبار گرفتند.
 • کمبود ظرفیت سازی، ترویج و آموزش مناسب برای کشاورزان
 • عدم انعطاف پذیری دولت برای تأمین اعتبار پروژه هایی با موضوع غیر از حفاظت آب و خاک به خصوص در حوضه گسترش معاش، دام، کشاورزی و صنایع وابسته به آن...
 • عدم وجود رویه ای برای اختصاص سرمایه دولتی به جوامع محلی به دلیل محدودیتهای قانونی، بنابراین فقط اتحادیه ها، یعنی تنها نهاد مورد تأیید روستا، توانستند وام دریافت کنند هیچ تلاشی هم برای وضع قوانین جدید در جهت رفع نقيصه فوق صورت نگرفت.
 • مردم، به راحتی بین خود و بازدید کنندگان تبادل نظر نموده و منتظر من به عنوان یک فرد بیرونی نشدند این شاخص توانمندی و رشد برنامه ریزی این روستا می باشد که در بازدید از سایر کشورها، شاهد آن نبوده ام.
 • پیشنهاد صندوق و نحوه تخصیص بودجه، مناسب و قابل توجه است.
 • درس های آموخته و پیشنهادات بسیار دقیق مردم کمک نمود که در جلسات آینده بتوان، نکات دقیق تر و کاربردی تری ارائه نمود. این بازدید بسیار آموزنده بود.
حضور پرفسور چمبرز در بین مردم روستای آرو و دست اندرکاران طرح