اولین جلسه کارگروه مدیریت منابع آب استان تهران روز شنبه 16 اسفند ماه سال جاری با حضور نمایندگان آب منطقه ای، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان به اتفاق نمایندگان طرح حبله‌رود در محل دفتر مرکزی طرح در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار شد. در این جلسه که با هدف انتخاب سامانه مشترک مدیریت آب و اراضی کشاورزی در استان تهران برگزار شده بود، ابتدا گزارشی از وضعیت منابع آب حوزه حبله رود شمالی و چالش ها و فرصت های توسط آقای مهندس عابدی ارائه شده و سپس پیشنهاد اولیه برای همکاری مشترک ما بین جهاد کشاورزی و آب منطقه ای در پایلوت مشترک توسط ایشان ارائه شد. رئوس فعالیت‌های آب منطقه‌ای شامل حفظ و حراست از آب‌های سطحی و زیرزمینی در این پایلوت و رئوس فعالیت‌های جهاد شامل ایجاد تشکل آب بران، مدیریت کاربری اراضی و افزایش راندمان آبیاری در سطح مزارع برشمرده شد.
در ادامه آقای سیدپور، دیدگاه‌ها و نظرات خود در زمینه پیاده‌سازی برنامه‌های پیشنهادی را در پایلوت مشترک برشمردند. سپس طبق پیشنهاد ارائه شده اراضی تحت پوشش بندهای انحرافی استان شامل بند انحرافی لزور، شادمهن، پیرده، حصاربن و سیمیندشت، به عنوان پایلوت جهت پیاده سازی برنامه مدیریت آب و اراضی کشاورزی انتخاب شدند. همچنین بنا شد که اطلاعات مربوط به هریک از ادارات تا روز دوشنبه 25 اسفند در اختیار یکدیگر قرار گیرد. همچنین مصوب شد که رئوس فعالیتهای مصوب تا پایان فروردین 1394 در اختیار دفتر پروژه قرار گیرد.