دومین جلسه کارگروه مدیریت منابع آب حوزه آبخیز حبله رود 17 آذر ماه در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با هدف ارائه شرح خدمات اجرائی کارگروه با در نظر گرفتن اهمیت موضوع و لزوم توجه ویژه به حفظ و صیانت از منابع آبی حوزه با حضور آقای گرشاسبی معاون آبخیزداری و قائم مقام مدیر ملی طرح های بین المللی حبله رود و منارید، روسای اداره های منابع طبیعی و آبخیزداری تهران و سمنان، مسئولین اداره های امور آب، روسای اداره‌های جهاد کشاورزی و کارشناسان ستادی و استانی طرح برگزار شد.
 در این جلسه بر ترسیم هدف و شناسایی بحران‌ها، نگاه و هدف مشترک در خصوص مصرف بهینه آب، الگوی مصرف و الگوی کشت در بالادست و پایین دست حوزه آبخیز حبله رود، ضرورت وجود مشاور در کنار کارگروه تاکید شد همچنین شرح خدمات اجرائی کارگروه ارائه و مورد بحث و بررسی  قرار گرفت در پایان جلسه موارد ذیل به تصویب اعضا رسید:

1-    ارائه نماینده جهت یکپارچه سازی اطلاعات و حضور در جلسات توسط اداره آب منطقه‌ای استان‌های تهران و سمنان
2-    تشکیل شبکه آب بران توسط اداره آب استان‌های تهران و سمنان با همکاری جهاد کشاورزی
3-    اصلاح شرح خدمات اجرائی و ابلاغ آن به سایر اعضاء توسط دفتر ملی طرح
4-    تعیین مشاور جهت همراهی کارگروه و تلفیق و جمع بندی نظرات آن‌ها
5-    تقسیم 5 کارگروه به 2 کارگروه برنامه ریزی در سطح استان و اجرایی در سطح شهرستان توسط دبیر کارگروه
6-    برگزاری جلسات کارگروه به صورت ماهانه  توسط دبیر کارگروه