اولین همایش ملی «رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران » در تاریخ  26 و 27 شهریور ماه 1393 توسط استانداری سمنان و همکاری طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود و برنامه توسعه ملل متحد  به میزبانی دانشگاه سمنان برگزار شد. این همایش با توجه به اهمیت و نقش آمایش سرزمین در برنامه‌ریزی ملی و تاکید بر ضرورت تهیه برنامه ششم توسعه با رویکرد آمایشی و با هدف ایجاد عزم و انسجام منطقه‌ای در مسوولان، اندیشمندان و صاحبنظران و به منظور تبیین و تحکیم جایگاه آمایش سرزمین در نظام اداره کشور و نیز در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز ملی و تنظیم نقش و رابطه برنامه‌های میان مدت توسعه با آمایش برگزار شد.در اولین روز این همایش آقای جزی مدیر اجرایی ملی پروژه‌های بین المللی حبله رود و منارید به عنوان یکی از  سخنرانان این همایش به معرفی رویکردی جامع برای مدیریت حوزه آبخیز از طریق تهیه و اجرای مشارکت¬مدارانه برنامه آمایش سرزمین در حوزه آبخیز حبله رود پرداختند و در خصوص  مراحل تهیه و پیاده سازی برنامه آمایش که شامل:
فاز 1: تهیه برنامه آمایش سرزمین
 فاز 2: تصویب برنامه آمایش سرزمین
  فاز 3: اجرای برنامه آمایش سرزمین
بود توضیحات مبسوطی را ارائه کردند و  در راستای اجرای برنامه آمایش سرزمین، اجرای اقدامات پیشاهنگ در سطح استان و شهرستان‌ها آغاز و پروژه‏های اجرائی در خصوص بهبود وضعیت منابع آب، منابع خاک و توسعه اقتصادی- اجتماعی حوزه آغاز شد.از برنامه‌های فرعی این همایش برگزاری غرفه فروش محصولات تشکل‌های بانوان رامه و فروان و نمایشگاه انتشارات و مستندات طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود بود که توسط استاندار استان سمنان مورد بازدید قرار گرفت. در این بازدید آقای جزی در خصوص آمایش انجام شده در حوزه حبله رود و مستندات آن توضیحاتی ارائه کردند که با استقبال و قول مساعد جهت همکاری توسط استاندار محترم همراه بود.
در دومین روز همایش نشست تخصصی آمایش طرح حبله رود با حضور آقایان جزی، نوچه و غیور  برگزار شد و مقاله‌های" اجرای اقدامات مدیریتی براساس برنامه آمایش سرزمین در حوزه طرح مدیریت پایدار منابع آب  و خاک حبله رود – پایلوت نمونه زیر حوزه رامه " توسط آقای راستین  و  "مدل سازی برای دستیابی به مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز" توسط خانم کریمی پور و "برنامه پایش و ارزیابی منابع آب و خاک حوزه آبخیز حبله رود"توسط آقای هاشمی ارائه شد.
لازم به ذکر است مقاله " اجرای اقدامات مدیریتی براساس برنامه آمایش سرزمین در حوزه آبخیز حبله‌رود – پایلوت نمونه زیر حوزه رامه"  به عنوان مقاله برتر انتخاب شد.