آقایان هیدکی یوکی هیرا (مشاور تدوین پروژه جایکا در ایران ) و ماسانوبوکیوکا(تسهیلگر) ریوسکه ایکه دا (دستیار نماینده جایکاه در ایران) به همراه خانم خدمتی معاون ترویج دفتر امور زنان وزارت جهاد کشاورزی و  هیئت همراه در تاریخ 27/11/92 از فعالیت زنان روستای جابان بازدید به عمل آوردند در این بازدید خانم غلامرضائی مسئول ترویج جهاد کشاورزی شهرستان دماوند  و خانم شریفی به عنوان تسهیلگر توضیحاتی در خصوص نحوه شکل گیری فعالیت زنان جابان در قالب طرح حبله رود به صورت پاورپوینت ارائه نمودند همچنین پس از بازدید از مغازه این گروه با حضور در کارگاههای تولید محصولات غذائی زنان جابان .از نزدیک با این روند آشنا شدند.