بهورد یکی از دهها روستایی است که با اجرای طرح مدیریت پایدار منابع آب  و خاک آبادانی و زندگی به این روستا بازگشته است-روزنامه کیهان