نشست انتخاب نمایندگان ملی جوامع محلی شهرستانهای استان‌ تهران و استان سمنان با حضور نمایندگان جوامع محلی و کارشناسان طرح حبله‌رود در استان تهران و سمنان 28 شهریور 95 برگزار شد. در این نشست آقای راستین کارشناس طرح حبله‌رود در استان سمنان، در خصوص نحوه انتخاب  نمایندگان جامعه محلی و برنامه های آتی توضیحاتی را ارائه دادند. در ادامه هر یک از نمایندگان جوامع محلی نقطه نظرات خود را در خصوص عملکرد طرح حبله رود، جایگاه، شرایط و دامنه ارتباطات این نمایندگان با ادارات و سازمانها و ... بیان کردند و خواستار شفاف سازی برنامه ها و حمایت و تقویت این تشکل شدند در این نشست نمایندگان جوامع محلی خواسته خود را به شرح ذیل بیان کردند:
 • برگزاری کارگاههای آموزشی
 • تشکیل تشکل رسمی و شناسایی توسط مسئولین
 • ایجاد ارتباط بین اجزاء و اعضاء هر منطقه و هر روستا توسط نمایندگان جوامع محلی (با مردم، با نمایندگان روستایی و تشکلهای قانونی روستایی (شورای اسلامی، دهیار، ...))
 •  تأکید بر معرفی کتبی نمایندگان و صدور کارت شناسایی و ...  
 • تأکید بر تشکیل N.G.O توسط اعضاء، پیگیری جهت تقلیل 3 سال فعالیت اعضاء 
در نهایت بعد از بحث و بررسی پیرامون موارد مطرح شده موارد ذیل مورد تأئید اعضا  قرار گرفت و مقرر شد پیگیری لازم توسط نمایندگان جوامع محلی انجام پذیرد.
 • تشکیل شبکه بصورت رسمی
 • مطالعه شرایط تشکیل NGO در سطح استان، شامل تعیین نماینده از هر استان و مراجعه به استانداری، نماینده مذکور باید با دفتر حبله رود در ارتباط باشد 
 • هماهنگی با استانداری توسط دفتر طرح  
 • پیگیری نماینده هر استان در مورد تشکیل NGO  در سطح کشور 
 • رایزی طرح حبله رود در خصوص تقلیل  قانون سابقه 3 سال برای NGOجهت ثبت .
 • پی گیری تشکیل شبکه محلی (به صورت هیئت امنا یا هیئت مدیره)
 • پی گیری امور مربوطه، هویت بخشی، تدوین آئین نامه شبکه محلی و موارد مربوطه 
 • پیگیری امور توسط  کارشناس سمنان آقای گیلوری و کارشناسان تهران آقایان باهو و کوشکی