سوم آذر ماه  اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروههای آموزشی مرتعداری، آبخیزداری، مدیریت مناطق بیابانی، مدیریت منابع آب و محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در راستای همکاری مشترک بین طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه آبخیز ایران و طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود سفری مجازی به حوزه آبخیز حبله رود داشتند و طی آن با خصوصیات حوضه و مسائل موجود در آن آشنا شدند. در ادامه سرکار خانم دکتر عظیمی توضیحات تکمیلی را در خصوص شرایط حوضه بیان نمودند و در ادامه جلسه پرسش و پاسخی بین دانشجویان و اعضای هیئت علمی به منظور هماهنگی بیشتر در زمینه موضوعات تحقیقاتی در این حوضه برگزار گردید. با توجه به علاقه-مندی شرکت کنندگان برای شناخت مسایل حوضه و جزئیات همکاری¬های آتی، مقرر شد برای جلسه بعدی از مدیر و یا کارشناسان طرح حبله رود برای حضور و ارائه توضیحات تکمیلی دعوت به عمل آید.