در جلسه شورای معاونین سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گزارش پروژه های حبله رود و منارید توسط آقای مهندس جزی مدیر اجرایی ملی پروژه های حبله رود و منارید  ارائه گردید و مقرر شد یکی از جلسات شورای معاونین در یکی از پایلوت های منارید برگزار گردد.