در راستای افزایش هماهنگی بین بخشی و نیز استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های نهادهای دست اندرکار مدیریت حوزه آبخیز، تفاهم نامه ای بین طرح مدیریت پایدار منابع آب وخاک حبله رود به نمایندگی از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و نیز سازمان آموزش و تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای طرح  کشاورزی پایدار  (IPCM)مبادله شد. دو طرف در این تفاهم نامه متعهد شدند از تمامی ظرفیت های فنی و کارشناسی خود استفاده نموده و طرح را با مشارکت جوامع محلی در روستاهای منتخب شهرستان های دماوند، گرمسار، بهاباد، رزین و زابل با هدف حفظ منابع آب و خاک و دستیابی به شاخص های پایداری حوزه اجراء نمایند.
در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه اولین جلسه کمیته اجرایی استان سمنان به میزبانی سازمان جهاد کشاورزی استان با حضور مجری ملی طرح کشاورزی پایدار، مدیر اجرایی ملی طرح حبله رود و مجموعه دست اندرکاران استانی در مورخ 15/12/91 برگزار گردید.