ستاد 


پرویز گرشاسبی
معاون آبخیزداری امور مراتع و بیابان و قائم مقام مدیر ملی پروژه های بین المللی حبله رود و مناریدهوشنگ جزی
مدیر اجرایی ملی پروژه های بین المللی حبله رود و منارید حسینعلی محمدی
کارشناس ارشد طرح حبله رود


هدی کریمی پور 
کارشناس ارشد فنی طرح حبله رودنیلوفر دهقان 
دستیار مالی پروژه های حبله رود و مناریدآسیه رضایی 
کارشناس امور اداری پروژه های حبله رود و مناریدزهره جمشیدی 
کارشناس طرح حبله رود استان سمنانعلینقی حیدریان
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنانمحمد هادی نوچه
معاون آبخیزداری و مدیر اجرایی طرح حبله رود در استان سمنانسید وحید خاتمی 
کارشناس طرح حبله رود در استان سمنانمحمد راستین 
کارشناس طرح حبله رود در استان سمناناسماعیل عرب معصومی 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار و دبیر کمیته برنامه ریزی حوزه آبخیز در شهرستان گرمسارامیرحسین شاه حسینی  
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آرادان و دبیر کمیته برنامه ریزی حوزه آبخیز در شهرستان آراداناحمد گلیوری
کارشناس طرح حبله رود در آرادانحمید رضا همتی 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سرخه و دبیر کمیته برنامه ریزی حوزه آبخیز در شهرستان سرخهشیدا آقازاده
کارشناس طرح حبله رود در شهرستان سرخهاستان تهران 


علی کیان 
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهرانحمیدرضا زکی زاده
معاون آبخیزداری و مدیر اجرایی طرح حبله رود در استان تهرانروح اله درویش
کارشناس طرح حبله رود در استان تهران علی خلیلی 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند و دبیر کمیته برنامه ریزی حوزه آبخیز در شهرستان دماوندابوذر کوشکی 
کارشناس طرح حبله رود در شهرستان دماوند

جمشید جویباری  
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه و دبیر کمیته برنامه ریزی حوزه آبخیز در شهرستان فیروزکوه


 
علی محمد باهو
کارشناس مسئول آبخیزداری در شهرستان فیروزکوه