نهمین جلسه کمیته راهبری  طرح حبله رود در روز سه شنبه  مورخ  12/9/92 با ریاست آقای مهندس جلالی معاون وزیر و رئیس سازمان و مدیر ملی طرح  حبله رود و حضور اعضاء کمیته راهبري برگزار شد.  در ابتدا آقای جلالی ابراز امیدواری کردند اهداف طرح حبله رود به درستی و در جهت خدمت به کشور  دنبال شود و کمیته راهبری بتواند در تعیین راهبردهای اساسی در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر، طرح  را یاری نماید.
براساس دستور جلسه، آقای جزی با ارائه گزارشی در خصوص اقدامات و فعالیت‌های انجام شده طرح حبله رود طی سال‌های 2012و  2013 توضیحات مبسوطی را ارائه نمودند و دو دستاورد طرح را براساس سند  1- تهیه مدلی برای مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز در راستای دستیابی به توسعه پایدار 2- بهبود وضعیت منابع طبیعی و کنترل تخریب اراضی از طریق ایجاد فرآیندهای مشارکت مدارانه در سطح حوزه آبخیز عنوان کردند. و بعد از  بحث و بررسی پیرامون روند اجرای طرح حبله رود موارد ذیل به تصویب رسید:
- ستاد و استان‌ها برنامه ریزی لازم برای افزایش تعداد پروژه های اجرایی محلی با استفاده از منابع مالی استانی و ملی دستگاه‌های مرتبط را در دستور کار قرار دهند
- مقرر شد اعضای کمیته راهبری بازیدی از حوزه حبله رود داشته باشند
- هماهنگی بین بخشی به خصوص در وزارت جهاد کشاورزی و معاونت نظارت راهبردی  تقویت شود
- مکاتبات با وزارت جهاد کشاورزی جهت استفاده بهره برداران طرح حبله رود از تسهیلات کوچک بانکی صورت پذیرد
- مدل برنامه ریزی دینامیک با همکاری وزارت نیرو برای مدیریت آب تهیه و ملاک عمل قرار گیرد
- دستورالعمل ها و قوانین جهت مدیریت جامع حوزه آبخیز تا پایان طرح تهیه شود
- مرکز ارائه محصولات کشاورزی، دامی و صنایع دستی با حمایت‌های معنوی و مادی برنامه توسعه ملل متحد دایر گردد
- اعتبارات ملی از طریق تقویت ردیف اعتباری طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک در حوزه آبریز حبله رود افزایش یابد
- مطالعات آمایش سرزمین در حوزه آبخیز حبله رود در دستورکار دستگاه های اجرایی ملی، استانی و شهرستانی قرار گیرد