در راستاي افزايش آگاهي دانش آموزان در زمينه مديريت پايدار منابع آب و خاك در حوزه آبخیز حبله رود طرح آموزش مدارس در شهرستان گرمسار به عنوان اولين گام اجرايي در اين زمينه از تاريخ 1/8/92 به مرحله اجرا گذاشته شد، به همين منظور سايت دانش آموزی طرح به آدرس http://www.stu-hablehroud.ir راه‌اندازي شد تا  ارتباط مستمر و دوجانبه با دانش آموزان حوزه برقرار شود.