براساس مصوبه هفتمین جلسه کمیته راهبردی مبنی بر تمدید فاز دوم طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک(حبله رود) کارگروه فنی تدوین سند راهبردی متشکل از مدیران، کارشناسان ستادی و استانی و مشاورین طرح با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی نسبت به تهیه پیش نویس سند راهبردی اقدام نمودند همچنین سند مذکور به زبان انگلیسی ترجمه گردید.