کارگاه آموزشی برنامه ریزی چند معیاره در راستای تدوین برنامه راهبردی طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک(حبله رود ) طی روزهای 27و 28 مهرماه 1390 در مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر با حضور کارشناسان ستادی، استانی، و مشاورین طرح حبله رود و کارشناسان و مشاورین پروژه منارید برگزار شد.

در اولین روز  کارگاه آقای دکتر ماهینی  دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  به تشرح مباحثی پیرامون مفاهیم مقدماتی ارزیابی و آمایش سرزمین، ارزیابی سرزمین به روش مک هارگ و اصلاح شده توسط دکتر مخدوم برای ایران، انواع مدل های ارزیابی سرزمین، روش های ارزیابی سرزمین، استانداردسازی، آمایش سرزمین و روش ها و مراحل آن و  ذکر نمونه های عملی پرداختند.

طی دومین روز کارگاه با استفاده از نرم افزار   Idrisi Klimanjaro مباحث روز گذشته بصورت عملی توسط حاضرین در کارگاه تمرین و ارائه گردید.