کارگاه آموزشی آشنایی با اصول برنامه ریزی استراتژیک در راستای تدوین برنامه راهبردی طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک (حبله رود) طی روزهای 3 و 4 مهر ماه 1390 درمحل سالن جلسات سازمان با حضور کارشناسان ستادی، استانی و مشاورین طرح حبله رود و مشاورین و کارشناسان پروژه منارید برگزار گردید.

طی این کارگاه دو روزه  آقای دکتر محقق مشاور محترم سرکار خانم ویدال (نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران) به تشریح تعاریف، مفاهیم و ارکان فرآیند برنامه ریزی استراتژیک پرداختند. در دومین روز کارگاه، اصول و تکنیک های مدیریت پروژه، فرآیند سنتی مدیریت پروژه، مدیریت چرخه پروژه براساس مدل MPMM  و رویکرد چارچوب منطقی پروژه برای حاضرین تشریح شد.

لازم به ذکر است طی این کارگاه دو روزه  با تشکیل کارگروه هایی مباحث مطرح شده به صورت عملی تمرین و توسط گزارشگر هر کارگروه ارائه شد.