در راستای هم اندیشی کمیته محلی حوزه آبخیز حبله رود و تشریح اهمیت ارتباط بالادست حوزه با پائین دست آن و نیز مشکلات و چالشهای حوزه، بازدیدی با حضور  42 نفر از اعضاء کمیته محلی حبله رود، اعضای تیم اجرائی طرح از سطح ملی، استانی و شهرستانی و نیز هماهنگ کننده منطقه ای پروژه منارید در مرکز بین المللی پژوهش های کشاورزی در مناطق خشک (ایکاردا) آقای هوگو رومر در روزهای دوشنبه و سه شنبه 15 و 16 مهرماه انجام شد.
     اعضای گروه پس از ارائه اهداف برنامه  توسط خانم کریمی پور برای بازدید از بالادست حوزه به منطقه "سله بن" عزیمت و از محل احداث سد نمرود بازدید و در خصوص اثرات احتمالی آبگیری سد بر روی حوزه به بحث و تبادل نظر پرداختند. سپس برای بازدید از پروژه های مشارکتی اجرا شده در روستای لزور عازم  این روستا شده و از کارگاه تولید عرقیات گیاهی تعاونی ریزبرگ البرز به مدیریت آقای زکریا شجاع بازدید نمودند. در ادامه اعضای گروه در میان دست حوزه از محل تلاقی دو سرشاخه دلیچائی و نمرود در منطقه سیمین دشت بازدید و اعضای گروه ضمن بازدید از پروژه کشاورزی پایدار استان تهران در  روستای مشهد در خصوص این پروژه با اهالی روستا گفتگو نمودند.
روز دوم از پائین دست حوزه، شامل محل ورود رودخانه حبله رود به دشت گرمسار در منطقه بنکوه، مناطق پیشروی کویر در دشت گرمسار و نیز از باغ های زیتون خشک شده در اثر کم آبی بازدید به عمل آمد.
تهیه فهرست مسائل و مشکلات دهستان های تحت پوشش هر یک از نمایندگان و نیز جمع بندی، تجزیه و تحلیل مسائل، مشکلات و اولویت بندی آنها جهت تهیه برنامه مدیریتی حوزه آبخیز و نیز الویت بندی اقدامات اجرائی در سال های آتی طرح تا اواسط آبان ماه به عنوان برنامه بعدی کمیته محلی مورد توافق گروه قرار گرفت.