کارگاه آموزش مهارتهای تسهیل گری برای نمایندگان جوامع محلی