آقای کلایی مجری مرمت و لایروبی قنات منطقه عمید آباد به عنوان آبخیزدار نمونه در سطح استان سمنان و همچنین به عنوان مجری نمونه طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود در شهرستان سرخه در هفته منابع طبیعی معرفی شدند 

لازم به ذکر است پس از بازديد و بررسی‌های کارشناسی از چندين رشته قنات در مناطق بياباني و كم آب، قنات عميد‌آباد به عنوان پايلوت انتخاب و عمليات با مشاركت طرح حبله رود و جوامع محلي به مرحله اجرا رسيد. رشته قنات عميدآباد بطول 2500 متر در شهرستان سرخه و در منطقه‌اي به همين نام قرار دارد. پس از انجام عمليات لايروبي و مرمت قنات، افزايش دبي آب تا سه برابر شرايط مناسبی را براي كشاورزي در زمين‌هاي رها شده فراهم کرد.