مصاحبه تلویزیونی آقای بهروز ابراهیمی آبخیزیار نمونه کشوری در سال 91 یکشنبه مورخ 17/6/92 از اخبار ساعت 21 شبکه یک سیما پخش شد  لازم به ذکر است گروه خبری شبکه اول سیما به منظور ثبت فعالیت های مشارکتی آبخیزداری آقای ابراهیمی در روز شنبه مورخ 9/6/92 به منطقه دلیچائی در حوزه آبخیز حبله رود سفر نمودند.