گزارش عملکرد سه ماهه چهارم و پنجم
تدوین برنامه استراتژیک حوزه
مستند سازی
مبادله موافقت نامه
تهیه برنامه کاری سال 2008
ظرفیت سازی مشاور دهندگان
بازدید نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل
انتخاب قائم مقام مدیر ملی طرح حبله رود
نمایشگاه توسعه روستایی
تاریخچه حبله رود (بخش دوم)
تعریف P.R.A