آقای وینت باتیا رئیس بخش پشتیبانی و کنترل کیفی دفاتر نمایندگی برنامه عمران ملل متحد به همراه آقایان جزی و نظری دوست 14 مرداد ماه 94  از پروژه های اجرایی طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله‌رود در استان سمنان بازدید نمودند. در ابتدای این بازدید طی نشستی در دفتر مرکزی طرح حبله‌رود در گرمسار پیرامون نحوه شکل‌گیری، اهداف و اقدامات طرح حبله‌رود توضیحات کاملی ارائه شد. اولین پروژه‌ی که مورد بازدید قرار گرفت، فروشگاه عرضه محصولات تشکل‌های مردمی سراسر کشور بود که توسط تشکل زنان روستا رامه راه اندازی شده است، سپس در شهرستان سرخه طرح بیابانزدایی آقای ایجی و پروژه مرمت و نوکنی قنات عمید آباد مورد بازدید گروه قرار گرفت.