طرح حبله رود در راستای انتشار دستاوردهای علمی، ترویجی و اجرائی خود در سطوح محلی، ملی و بین المللی در حال تهیه و انتشار مقالات، کتب و اخبار در مجلات و وب سایت‌های ملی و بین المللی می‌ باشد. در همین راستا  مقاله ای از این طرح در زمینه دستاورد های طرح در سد زیرزمینی بهورد در مجله International Journal of Development Research به چاپ رسید. 

:خلاصه این مقاله به شرح زیر می باشد


تاثیر اقدامات آبخیزداری بر وضعیت فرسایش و رسوبدهی درحوزه آبخیز بهورد - ایران

چکیده
اجراي برنامه هاي حفاظت خاك و بکار بستن روش¬هاي مبارزه با فرسايش و كاهش رسوب دهي کمک قابل توجهی به حفظ منابع موجود و نگهداری مخازن سازه های اجرا شده در قالب عملیات آبخیزداری می نماید. . ارزیابی تاثیر اقدامات آبخیزداری و میزان رضایت مردم از آن، در بهبود کیفیت این اقدامات و شناخت نقاط ضعف و قوت آنها بسیار موثر است لذا ارزیابی اقدامات آبخیزداری پس از انجام آن، ضروری می باشد. این تحقیق با هدف ارزیابی اقدامات آبخیزداری بر مقدار فرسایش و رسوبدهی حوزه آبخیز بهورد به انجام رسیده است. حوزه آبخیز مورد مطالعه بخشی از حوزه آبخیز محدوده طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود قرار دارد که از سال 1375 با همکاری UNDP در دست مطالعه بوده و پروژه های آبخیزداری مختلفی در آن اجرا شده است. نتایج ارزیابی رخساره های فرسایشی حوضه در مناطق اجرای عملیات بیولوژیک، نشان دهنده تغییرات در محدوده های مختلف می باشد به نحوي كه بيشترين تاثير در تعديل رخساره هاي فرسايشي و تثبيت دامنه هاي فرسايشي متعلق به عمليات بانكت بندي همراه با نهال كاري درختان مثمر و بذرپاشي مي باشد. بیشترین کاهش مقدار فرسایش ویژه درمناطق اجرای عملیات بیولوژیک، مربوط به بانکت بندی همراه با نهالکاری درختان مثمر است که منجر به کاهش 2/73 درصدی شده است. ميزان رسوب كنترل شده توسط اقدامات اجرايي نشان داد که بندسارهای خاکی بیشترین حجم رسوبات را کنترل نموده اند. مقایسه میزان رسوبدهی نیز نشان دهنده کاهش رسوبدهی برخی از زیرحوزه ها بین 8/4 تا 6 برابر و میزان کاهش رسوبگذاری در مخازن سازه ها بین  79 تا 2/83 درصد می باشد.
واژه های کلیدی: حبله رود، اقدامات آبخیزداری، فرسایش، رسوبدهی. 

این مقاله از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد