اولین کارگاه برنامه الگویی کشاورزی توسعه پایدار (IPCM) در تاریخ 28/5/92 در مسجد روستای محمدآباد شهرستان گرمسار با حضور 45 نفر از  کشاورزان سه روستای محمدآباد، محمودآباد و قشلاق حاجی تشکیل شد.
آقای شریفی مقدم تسهیلگر این کارگاه با توضیح اینکه تمام برنامه ها با مشارکت مردم  تهیه و اجرا خواهد شد در خصوص نحوه افزایش بهره وری توضیحات لازم  را ارائه نمودند. در پایان مقرر شد در جلسه آینده نمایندگان روستاهای ذکر شده ضمن معرفی کارگروه های خود مشکلات موجود در بخش کشاورزی را ارائه نمایند.