گزارش شماره 1 - فيزيوگرافي

گزارش شماره 2- اقليم

گزارش شماره 3- زمين شناسي و ژئومورفولوژي

گزارش شماره 5 - هيدرولوژي

گزارش شماره 6 - پوشش گیاهی

گزارش شماره 7 - فرسایش و رسوب

گزارش شماره 8 - اقتصادی ، اجتماعی

گزارش تلفیق و برنامه ریزی

نقشه های حوزه