دهمین جلسه کمیته راهبری در تاریخ 3 اسفند با ریاست آقای گرشاسبی معاون آبخیزداری امور مراتع و بیابان و قائم مقام مدیر ملی طرح حبله‌رود و حضور سایر اعضای کمیته راهبری از برنامه توسعه ملل متحد، وزارت جهادکشاورزی، سازمان جهادکشاورزی و اداره‌های کل منابع طبیعی استان‌های تهران و سمنان، معاونت برنامه ریزی و اشتغال استانداری‌های تهران و سمنان برگزار شد.
آقای جزی مدیر اجرایی ملی پروژه‌های بین المللی حبله رود و منارید  براساس دستور جلسه عملکرد طرح حبله‌رود را طی سال 2014 ذیل دو دستاورد طرح- تهیه مدلی برای مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز در راستای دستیابی به توسعه پایدار- بهبود وضعیت منابع طبیعی و کنترل تخریب اراضی از طریق فرآیندهای مشارکت مدارانه ارائه نمودند  و در ادامه برنامه‌کاری سال 2015 طرح حبله رود و پیشنهادات جهت بهبود روند اجرایی طرح  حبله رود مطرح شد.
لازم به ذکر است آقای قائمی نماینده معاونت برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری تهران با بی‌نظیر خواندن اقدامات طرح حبله‌رود، اظهار داشتند مطالعات آمایش سرزمین که عملیاتی و نتیجه بخش باشد کمتر وجود داشته است لذا مطالعه آمایش سرزمین را قابل توجه و اجرا در حوزه‌های دیگر کشور دانستند، ایشان با اشاره به عدم محدودیت اعتباری آمادگی استانداری تهران را جهت تصویب آمایش سرزمین طرح حبله‌رود به عنوان نمونه موفق در شورای ملی آمایش سرزمین اعلام نمودند تا از طریق دستگاه‌های ملی و اعتبارات ملی و استانی کمک بیشتری به طرح شود. 
با توجه به نظرات اعضای کمیته راهبردی مقرر شد مطالعه آمایش سرزمین محور برنامه‌ریزی کمیته‌های پایش و برنامه‌ریزی در هر دو استان تهران و سمنان قرار گیرد و تصمیمات اجرایی بر مبنای آمایش در سطح حوزه حبله‌رود اتخاذ شود.