طرح حبله رود در راستای فراهم ساختن زمینه های مشارکت جوامع محلی بخصوص زنان در پروژه های مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب و خاک و کاهش فشار بر این منابع  و حفظ محیط زیست از طریق ایجاد معیشت جایگزین اقدام به ایجاد تشکل های مردمی نمود.
در جهت حمایت از تشکل های مردمی مقرر گردید زمینه حضور این تشکل ها در نمایشگاه های مرتبط فراهم شود. بدین منظور شرکت تعاونی ریز برگ البرز لزور (فیروزکوه)، تشکل زنان روستای جابان(دماوند)و شرکت تعاونی روستایی زنان منطقه رامه ضمن حضور در جشنواره "غذای خوب برای همه" به ارائه محصولات خود پرداختند


طی برگزاری این نمایشگاه آقای مورالی معاون نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران، آقای گرشاسبی معاون آبخیزداری و قائم مقام مدیر ملی طرح حبله رود، خانم انوشیروانی مدیر کل دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی، آقای کارگر مدیر کل دفتر امور بیابان سازمان و مدیر ملی پروژه ترسیب کربن و آقای  جزی مدیر  اجرایی ملی پروژه های بین المللی حبله رود و منارید از غرفه طرح حبله رود بازید نمودند.