هفتمین جلسه کمیته راهبردی (Project board) طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک( SMLWR )در روز یکشنبه مورخ  11/2/90 در محل سالن جلسات حوزه ریاست سازمان با ریاست آقای دکتر سلاجقه معاون محترم وزیر و رئیس سازمان و مدیر ملی طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک، آقای مهندس شجاعی معاون محترم  آبخیزداری و قائم مقام مدیرملی، سرکار خانم ویدال نماینده محترم مقیم سازمان ملل متحد در ایران، سرکار خانم ساگین بایووا معاون محترم نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران، آقای دکتر فرزین مدیر محترم بخش فقرزدایی، توسعه اقتصادی و بازرگانی برنامه عمران ملل متحد، آقاي مهندس گلريز نماینده محترم وزارت امور خارجه، اعضاء محترم کمیته راهبردي از استان های تهران و سمنان، نمایندگان محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و استانداری های دو استان برگزار گردید.  براساس دستور جلسه ضمن ارائه گزارش اقدامات و فعالیت های انجام شده، رئوس فعالیت های پیش بینی شده منطبق بر سند راهبردی تدوین شده، با تمدید طرح  به مدت پنج سال تا پایان سال 2015 میلادی موافقت گردید.