در راستای انتخاب حوزه پایلوت طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز کشور طی برگزاری جلسات و کارگاه‌های متعدد، حوزه آبخیز حبله‌رود به عنوان پایلوت این طرح کلان ملی انتخاب شد. انتخاب این حوزه براساس اقدامات طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله‌رود و پیشرفت‌ها و همچنین خروجی‌های با ارزش آن و از همه مهم‌تر قابل دسترس بودن داده‌های مهم آن صورت پذیرفت که با موافقت کمیته راهبردی طرح کلان نیز همراه شد.
در همین راستا در تاریخ 3 دیماه 1394 گروهی متشکل از اساتید و دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکترای رشته‌های بیابان، مرتع و آبخیز و جنگل دانشگاه گرگان از حوزه حبله‌رود در استان سمنان بازدید بعمل آوردند.
آقای نوچه معاون آبخیزداری و مدیر اجرایی استانی طرح حبله‌رود در نشست پایانی این بازدید در محل دفتر تشکل بانوان روستای فروان ضمن ارائه توضیحات مبسوطی در خصوص اقدامات انجام شده، حمایت طرح حبله‌رود از پایان نامه های مرتبط را اعلام نمود که مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.