سی نفر از روستائیان پایلوت منارید در استان کرمانشاه جهت تبادل تجربه با طرح حبله رود از پروژه گیاهان دارویی روستای لزور و تولیدات محصولات کشاورزی زنان روستای جابان بازدید بعمل آوردند.
فروشگاه  عرضه محصولات بومی زنان جابان مورد توجه خاص بازدیدکنندگان قرار  گرفت و قرار شد در آینده نزدیک جامعه محلی زنان  کرمانشاه از منطقه بازدید نمایند.