اولین جلسه "بررسی روش اجرائی مدیریت مشارکتی مرتع " در استان تهران در تاریخ یکشنبه 21 مهرماه سال جاری با حضور نمایندگان بخش های مختلف اداره کل منابع طبیعی استان تهران و شهرستان فیروزکوه، نمایندگان دفتر مرکزی طرح حبله رود و نیز نماینده دفتر مرتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در محل دفتر مرکزی طرح برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی شرح خدمات تهیه شده توسط مدیریت مشارکتی مرتع در این استان، پیشنهادات تکمیلی جهت اصلاح شرح خدمات مطرح شده و نیز حوزه آبخیز طرود با توجه به نتایج برنامه آمایش سرزمین حبله رود به عنوان پایلوت اجرائی مناسب برای این کار انتخاب شد. در پایان این جلسه حضار بر روی روش انجام کار بدین شکل توافق نمودند:

• برگزاری کارگاه های توجیهی با مسئولین و کارشناسان مربوطه
• ارزیابی سریع منطقه
• برگزاری کارگاه های اعتمادسازی
• تحلیل وضعیت مرتع با مردم و تطبیق با دانش کارشناسی موجود
• بررسی چالش های مدیریت مرتع
• بررسی اقدامات مربوط به بهبود وضعیت مرتع و استخراج تفاوت های آنها با روش های مرتعداری فعلی
• اجرای یک برنامه مستخرج از کارگاه های مشارکتی
• ارزیابی اثرات اقدامات و تعیین شاخص های اندازه گیری
• پایش و ارزیابی اقدامات انجام شده
• تهیه دستورالعمل، مستندسازی و تهیه برنامه توسعه به سایر مراتع استان