جمعی از اساتید مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور در  روز دوشنبه مورخ 3 شهریور از یکی از بزرگترین پدیده‌های ژئومورفولوژیک استان تهران یعنی گالی طرود بازدید نمودند. در این بازدید که آقایان دکتر حیدریان اولین مدیر ملی طرح حبله رود، دکتر جلالی، مهندس کمالی و مهندس داودی حضور داشتند، توضیحاتی در ارتباط با ویژگی‌های گالی طرود توسط کارشناسان دفتر طرح حبله رود در شهرستان فیروزکوه ارائه شد و دکتر حیدریان در ارتباط با انسجام  سازمانی و لزوم برنامه ریزی  از سوی جوامع محلی و دستگاه های دولتی به صورت توامان تاکید نمودند.