شرکت تعاونی نمونه زنان روستای رامه به مدیریت خانم مینا رامه که در راستای تقویت ظرفیت‌سازی و توانمندسازی جوامع محلی و همچنین تقویت تشکل بانوان روستایی و تحت حمایت طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله‌رود در جهت مدیریت یکپارچه منابع و خاک تشکیل شده و فعالیت می‌کند از سوی ستاد انتخاب تولیدکنندگان برتر به عنوان نمونه برتر ملی تعاونی زنان روستایی در بخش کشاورزی انتخاب شده‌اند. قابل ذکر است به منظور بهره‌گیری از تجربیات خانم رامه در بخش کشاورزی مجوز تدریس دروس کاربینی و کارورزی در زیر بخش ترویج و تشکل‌های مردمی در مراکز آموزش علمی و کاربردی جهاد کشاورزی به ایشان اعطا شد.