گزارش نهائی تلفیق الگوی مدیریت مشارکتی در بیابانزدائی

جلد 1: سنتز و تلفیق