اولین کارگاه «آشنایی با اقتصاد محیط زیست و روش های ارزش گذاری خدمات زیست محیطی» در تاریخ 06/06/92 در هتل سنگسر شهرستان مهدیشهر استان سمنان با حضور فرماندار شهرستان سرخه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان های تهران و سمنان، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان، روسای مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان های تهران و سمنان، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری سمنان، نمایندگان جوامع محلی، کارشناسان دستگاه های اجرایی مرتبط و معاونین آبخیزداری استان های تهران، سمنان و کارشناسان طرح حبله رود در استان سمنان با هدف آشنایی اعضای کمیته پایش و ارزیابی استان های سمنان و تهران با مسائل اقتصاد محیط زیست و اهمیت ارزش گذاری خدمات زیست محیطی برگزار گردید. در این کارگاه آقای دکتر حشمت الواعظین ضمن ارائه مقدمه ای در خصوص ضرورت علم اقتصاد محیط زیست بر ایجاد هماهنگی های لازم میان اقتصاد و محیط زیست به منظور پایداری محیط زیست در راه توسعه ی اقتصادی تاکید نمودند. سپس اهمیت ارزش گذاری های اقتصادی خدمات زیست بوم و نقاط ضعف و قوت ارزش گذاری و موارد استفاده از آن در تصمیم گیری ها مورد بررسی قرار گرفت.