تفاهم نامه مشترک حفاظت و مدیریت پایدار حوزه آبخیز حبله رود بین سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و استانداریهای تهران و سمنان امضا شد.

 این تفاهم نامه با توجه به  اینکه رودخانه حبله­رود یک زیست بوم بسیار با ارزش در سطح ملی است که تامین کننده منابع آبی، تنوع زيستي غني بومی، ارزشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي باشد و با در نظر گرفتن اینکه منابع آب و خاک این حوزه که تنها عامل حیات ساکنین آن است در نوع خود بی ­نظیر بوده و دربرگیرنده تنوع زیستی بسیار غنی و گونه­های گیاهی و جانوری شناخته شده در سطح ملی و بین­المللی است؛ در پنج ماده و چهار تبصره به امضا طرفین رسید.

براساس ماده دو این تفاهمنامه برنامه آمایش سرزمین حوزه آبخیز حبله­رود توان بالقوه زیست­بومی و اقتصادی، اجتماعی این حوزه را در تمامی نقاط آن برای کاربری­های مختلف محاسبه نموده و بر اساس آن، کاربری­های پیشنهادی متناسب با توان زیست­بومی منطقه را در جای جای آن با در نظر گرفتن ملاحظات محیط زیستی و اقتصادی، اجتماعی ارائه نموده است.

همچنین برنامه پایش و ارزیابی حوزه آبخیز حبله­رود و برنامه مدیریت جامع این حوزه بر اساس برنامه آمایش سرزمین آن، در مراحل نهائی تدوین می­باشد که متعاقبا به عنوان ضمائم مربوطه عملیاتی خواهند شد.