تفاهم نامه همکاری بین طرح حبله رود و اداره آموزش و پرورش شهرستان گرمسار در خصوص آموزش دانش اموزان مقطع ابتدایی در رابطه با حفاظت و پایداری منابع آب و خاک
 
تفاهم نامه همکاری بین پروژه های حبله رود و منارید و  شرکت باریج اسانس

تفاهم نامه همکاری بین پروژه های حبله رود و منارید و دفتر ترویج کشاورزی و منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص پشتیبانی و اقدام مشترک برای پیاده سازی برنامه الگویی توسعه کشاورزی پایدار 

تفاهم نامه همکاری پروژه های بین المللی در حوزه مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست 

تفاهم نامه مشترک حفاظت و مدیریت پایدار حوزه آبخیز حبله رود بین سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و استانداریهای تهران و سمنان

تفاهم نامه همکاری مرمت و نوکنی مشارکتی قنات محمد جعفری بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان و نماینده تشکل روستای بهورد

 تفاهم نامه همکاری احداث  کانال بتونی انتقال آب بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان و نماینده تشکل محلی روستای بخش آبا شهرستان سرخه