پنجمین جلسه کمیته فنی طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک در تاریخ 10/2/92 در محل دفتر مرکزی مدیریت حوزه آبخیز حبله رود واقع در شهرستان گرمسار برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای مهندس نوچه معاون آبخیزداری و مدیر اجرائی حبله رود در استان سمنان، تجهیز این مرکز را پیرو  مصوبه کمیته مدیریت جامع حوزه آبخیز در فرمانداری دماوند از اقدامات مهم دفتر استانی در سال گذشته بیان نمودند. سپس آقای مهندس جزی استخراج شاخص های ارزیابی پروژه را گام مهمی در تهیه پروتکل پایش و ارزیابی و تعیین هدفمند مسیر اجرایی پروژه در حوزه  دانستند. در ادامه هر یک از کارگروه های تخصصی مدیریت سرزمین، آب و اقتصادی- اجتماعی شاخص های پیشنهادی خود را ارائه نمودند. پس از بحث و تبادل نظر این شاخص ها به تصویب اعضا کمیته رسید. در انتها، خانم مهندس کریمی پور متدلوژی تهیه دستورالعمل مربوط به هر شاخص را ارائه نموده و از گروه های تخصصی خواستند تا دستورالعمل فوق را برای هر شاخص تهیه و در جلسه بعدی کمیته ارائه نمایند.