طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک(حبله رود) در راستای تاکید برنامه های توسعه کشور مبنی بر حفظ، احیا و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی با هدف کنترل تخریب اراضی، بهبود سطح زندگی ساکنین حوزه،  اقتصاد پایدار و درنهایت تدوین الگویی برای مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز به مدت 5 سال تمدید شد. به این منظور سمینار یک روزه با هدف معرفی طرح حبله رود در فاز جدید- بررسی ارتباطات، سیاست ها و برنامه های مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز با رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی – معرفی راهکارهای مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز حبله رود با عنوان "مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز حبله رود با تاکید بر توسعه پایدار" در تاریخ 18/7/91  با سخنرانی  آقای مهندس اورنگی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و آقای مورالی معاون  نماینده مقیم  برنامه  عمران ملل متحد در ایران در محل مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه برگزار می گردد.