در راستای افزایش هماهنگی بین بخشی که یکی از اهداف مهم طرح  حبله رود در فاز جدید می باشد و  توانمندسازی زنان به عنوان یکی از ارکان مهم جوامع روستائی جلسه ای با حضور سرکار خانم مهندس بنی هاشم مدیر کل دفتر امور زنان روستائی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی،  کارشناسان امور بانوان سازمان های جهاد کشاورزی استان  تهران و سمنان،   آقای مهندس جزی مدیر اجرائی ملی پروژه های بین المللی حبله رود و منارید و کارشناسان  ستادی و استانی در تاریخ سه شنبه 17/11/91 در محل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار و در آن راهکارهای همکاری مشترک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت در این جلسه ضمن لزوم تاکید بر مشارکت فعال زنان در کلیه مراحل برنامه ریزی، سیاستگذاری و اجرای طرح ها و سیاست های مصوب در این دو پروژه ، نحوه همکاری طرفین  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.