به منظور افزایش آگاهی و آشنایی با پروژه های بین المللی کشور بازدیدی در تاریخ 7و8 خرداد 1392 از فعالیت های IPCM پروژه مدیریت جامع آب و سرزمین البرز مشترک با بانک جهانی در منطقه لفور از توابع شهرستان سوادکوه به عمل آمد.  در این  بازدید 40 نفر از نمایندگان جوامع محلی، مسئولین و کارشناسان اداره های منابع طبیعی و آبخیزداری و جهاد کشاورزی شهرستان های فیروزکوه، دماوند، گرمسار، سمنان، سرخه، آرادان و کارشناسان دفتر ملی طرح  شرکت داشتند. طی این بازدید جلسه مشترکی با حضور مسئولین مولفه 1 ( مديريت جنگل و مرتع در حوضه بالادست  با هدف پایه گذاری معیارهای موثر و کارآمد حفاظت آب  و خاک بوسیله توسعه مدیریت مشارکتی و همکاری های مردمی) و  مولفه 2 (مديريت آبياري و زهكشي با هدف  توسعه سیستم آبیاری، افزایش محصولات کشاورزی در منطقه و در نتیجه افزایش درآمد مردم منطقه) در محل اداره جهاد کشاورزی شهرستان شیرگاه برگزار و دو طرف  به تبادل  تجربیات خود در خصوص مدیریت پایدار پرداختند.  همچنین کارگاهی با هدف تدوین برنامه عملیاتی کمیته محلی در حوزه آبخیز حبله رود برگزار گردید و در این کارگاه ضمن ارائه نسخه نهائی آمایش سرزمین حوزه آبخیز حبله رود بحث و تبادل نظر در خصوص ساختار کمیته محلی، نحوه و مکان برگزار جلسات، شرح وظایف و نیز نحوه تعامل با سایر روستاها  انجام و طبق پیشنهاد حاضرین مقرر گردید جلسه بعدی این کمیته به نهائی سازی محدوده جغرافیائی فعالیت هر یک از اعضا، نهائی سازی شرح وظایف و نیز برگزاری کارگاه آموزشی فنون تسهیلگری اختصاص یابد.