معصومه غریب، عزت ا... حسینی، علیرضا رهایی
 
چكيده
 
  اصطلاح P.R.A به مفهوم ارزیابی مشارکت روستائی تعریف شده که در واقع حاوی متدهای برانگیختن جوامع محلی در ارائه اطلاعات، نظام مند نمودن اطلاعات و نهایتا طراحی مدیریت های بهینه در محیط اطراف می باشد. از سوی دیگر فرآیند تغییرات اجتماعی، اختلاف طبقات سنی و سطح سواد در جوامع روستائی سبب شده است، که نحوه مدیریت جمعی در روستاها برحسب شرایط زمانی و مکانی و فرهنگهای حاکم برآنها تغییر یابد. لذا در راستای تنظیم مدیریتی که در برگیرنده مدیریتهای مالی، اجتماعی و محیطی باشد، استفاده از روشهای ارزیابی مشارکت روستایی راهکار عملی و منطقی خواهد بود. در این مقاله سعی کردیم تا دستاوردهای عملی P.R.A در یکی از روستاهای شهرستان سمنان (معروف به روستای عبدل آباد) را به بحث بگذاریم. روستای عبدل آباد در شمال غربی شهرستان سمنان و در ارتفاعات جنوبی البرز واقع گردیده که از سال 1382 در قالب طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود، طراحی مدیریت مشارکتی روستائی در آن به عمل رسید. در طی فرآیند این روش که مشتمل بر کارگاههای مشورتی از جمله کارگاههای شناخت محیط، مشکل یابی و راههای تشکیل تشکل روستایی بوده، دستاوردها و نکات قابل توجهی وجود داشته که از جمله میتوان به نحوه تنظیم تشکل های محلی و بهترین روشهای دستیابی به آن و نهایتاً نحوه مدیریت مالی در روستا اشاره نمود. تشکیل تشکل با استفاده از روش P.R.A نشان داده است که می توانیم مدیریت اقتصادی و اجتماعی روستا را بر پایه آگاهی و دانش محلی و بر حسب شرایط اجتماعی حاکم بر منطقه تنظیم کنیم. ضمنا محدودیت ها و موانعی نیز قابل درک و ارائه بوده که به اهم آن از جمله اختلاف طبقات سنی در روستا، اختلاف سطح سواد در این جوامع و پائین بودن منابع معیشتی میتوان اشاره نمود.
واژه های کلیدی: P.R.A، مدیریت پایدار منابع آب وخاک،مدیریت روستا،روستای عبدل آباد